PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PROCE

UVOD

Mjesni odbor Proce osnovan je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12

 

IZVADAK VII. MJESNA SAMOUPRAVA

 

Članak 57.

Mjesni odbor osnovan je kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa, a u cilju:

- uspostavljanja organiziranog oblika neposrednog sudjelovanja građana u   odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život građana

- dodatne mobilizacije ljudskih i materijalnih resursa lokalne zajednice u rješavanju pitanja bitnih za uajednicu te posredno promicanje stava osuodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u jesnom odboru i gradu kao cjelini

- ravnomjerno podizanje komunalnog i društvenog standarda svih dijelova grada U skladu s navedenim ciljevimavijeće Mjesnog odbora kao predstavničko tijelo mjesnog odbora unutar svog djelokruga rada donosi program rada i provodi programske aktivnosti kojima:

- predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje i podizanje kvalitete življenja iz područja brige o djeci, mladeži i starijim osobama te zadovoljenju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području - predlaže i i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora

 

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

7. saziva mjesne zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine 

9. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,

10. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

11. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća

 

Opći ciljevi:

- osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana

- povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora

- poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora

- poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora

- povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora

- promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Ogulina Posebni ciljevi programa

- povećanje kvalitete života građana Ogulina kroz uljepšavanja okoliša, čišćenje i uređenje onečišćenih i zapuštenih javnih gradskih površina i divljih deponija

- povećanje ekološke svijesti građana

- poticanje građana na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi povećanja kvalitete života građana Ogulina i uljepšavanja okoliša

- poticanje građana na bavljenje sportom i rekreacijom i sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima koje organizira vijeće mjesnog odbora

- kvalitetnih i zanimljivih kulturno-umjetničkih aktivnosti i programa na području mjesnog odbora

- poticanje građana na sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i programima na području mjesnog odbora

- njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine grada Ogulina

- povećanje kvalitete života građana Ogulina i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice (za programe usmjerene djeci, karnevalske aktivnosti, obilježavanje obljetnica, proslave dana grada ili mjesnog odbora i druge aktivnosti i programe koji ne spadaju u neko od posebnih programskih područja)

- povećanje razine informiranosti građana o aktivnosti vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija koje djeluju na području (za aktivnosti izdavanja biltena)

- uključivanje vevolontera u pripremu i provedbu predloženog programa

- uključivanje partnera u provedbi predloženog programa

- uključivanje donatora za provedbu predloženog programa (novčani i nenovčani)

 

Programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora vezane su za rješavanje komunalne problematike, ali i za ostvarenje potrebe građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, kulturna događanja, sportsku rekreaciju građana, ekološke akcije, brigu o djeci, brigu o okolišu, okućnicama objekta stanovanja i sl.

 

Programske aktivnosti za period obuhvaćaju:

• nabava kanti za miješani komunalni otpad na području MO Proce (na dijelu MO se javila potreba za posjedovanjem vlastitih kanti za miješani komunalni otpad i u suradnji sa SKG doo krenulo se u realizaciju istog)

• nabava i izmjena dotrajalih oglasnih ploča uz postavljanje novih (uvidom u sranje na terenu uočeno je nekoliko dotrajalih oglasnih ploča te se ide na saniranje istih a u nekim slučajevima i zamjenu sa novim pločama)

• sanacija udarnih rupa na prometnicama (kako se svake godine nakon zimske sezone pojave udarne rupe na prometnicama, voditi će se briga da se iste i saniraju i pokrpaju)

• izmjena sijalica javne rasvjete gdje je to potreba (ukoliko se pokaže potreba, reagirati kod nadležnih tjela i pravovremeno izmjeniti iste sa novim a u dogovoru s Gradom i izmjena starih lampi sa novoim halogenim)

• postavljenje koševa za otpatke (na pojedinim djelovima MO postaviti koševe za otpatke, npr. kod kapelice i slično)

• postavljanje klupi (na pojedinim mjestima u MO postaviti nekoliko klupi za odmor kako stanovnika MO tako i sve većeg broja turista koji borave na području našeg MO) • povremeno postavljanje kontejnera za odvoz glomaznog otpada (ukoliko se pokaže potreba a u dogovoru sa SKG doo na određenim mjestima postavljanje kontejnera za prikupljanje i odvoz glomaznog otpada)

• organiziranje uređenja KapeliceBl. A. Stepinca tijekom Božićnih blagdana (kao svake godine do sada, tako se i ove i narednih godine planira uređenje i ukrašavanje kapelice Bl. A. Stepinca tijekom božićnih blagdana)

• organiziranje igraonice i radionice nakita tijekom zimskih praznika (plan je da se tijekom blagdana otganizira igraonica za djecu uz izradu božićnog nakita kojim bi se ukrasila jelka pored kapelice)

• ocjenjivanje najuređenijeg balkona i okoliša (u suradnji s TZ Ogulin organizirati i potaknuti stanovnike MO na uređenje balkona i okoliša i proglašenje najljepšeg uz prigodne poklone)

• organiziranje izrade Uskršnjih nakita i bojanje jaja (isto kao i za vrijeme Božićnih blagdana, organizirala bi se igraonica i izrada Uskršnjeg nakita i bojanje jaja te razmjena istih)

• pomoć starijim i nemoćnim susjedima (tijekom zime pomoć u čišćenju snijega i nošenja drva za starije i nemoćne osobe)

• druženje za osobe starije životne dobi (kako u MO imamo Društvo Crvenog križa, u suradnji s njima a u sklopu njihovog programa uključiti što više osoba starije dobi u druženje. Općenito je poznat trend otuđenosti jednih od drugih a posebno starijih osoba)

• postavljanje zelenog otoka (ukoliko bude mogućnost a i potreba na slobodnom gradskom zemljištu postaviti kontejnere, odnosno zelene otoke kao što se nalaze i u djelu MO iza tunela)

• sazivanje Mjesnih zborova građana (po potrebi kod donošenja odluka bitnih i važnih za MO organizirati zborove građana gdje se građani izjašnjavaju o problemima i daju konkretne prijedloge za pobolšanje suživota na području MO Proce)

• održavanje zelenila i košnja trave kod KapeliceBl. A. Stepinca (uz napomenu da je obvezu istog preuzeo, odnosno ostavio si za obavezu g-din Poljak Milan, a ukoliko se to ne bude odvijalo po dogovoru stupiti u kontakt s g. Poljakom i dogovoriti daljnji tijek održavanja)

• suradnja sdruštvimakao što su Crveni križ, POU, Zavičajni muzej, Uredom turističke zajednice... na realizaciji projekata (kao što je prije navedeno, uključiti pojedine subjekte oko realizacije pojedinih prijekata koji se planiraju za područje MO Proce)

• prometna signalizacija radi sigurnosti dijece i starijih osoba u pojedinim ulicama

a) jednosmjerne ulice(u nekim djelovima MO a na inicijativu stanovnika tih ulica pokrenuti postupak za novom regulacijom prometa u smislu uspostavljanja jednosmjernih ulica)

b) postavljanje znaka zabrane za kamione (u pojedinim ulicama zabraniti promet kamionima kao što je nekada bilo)

c) označavanje glavne ulice s prvenstvom prolaza (od ulaza kod Makeka pa do tunela)

d) zabrana parkiranja (postavljanje znaka zabrane parkiranja u pojedinim ulicama)

• suradnja sa sportskim klubovima ( KK Ogulin oko uređenja prostora i sportskih aktivnosti, BK Babaroge i BK Frankopan oko organizacije biciklijade i vožnje poligona za najmlađe kao dio obuke o kulturi sudjelovanja i snalaženja u prometu)

• suradnja sa susjednim MO (suradnja sa MO Lomost oko druženja i sportskih aktivnosti na Močilima, MO Grad oko realizacije nekih zadanih projekata)

• pronalaženje adekvatnijeg prostora za sjedište MO Proce (gledajući situaciju po pojedinim MO svi oni imaju neke „svoje“ prostore u kojima se mogu skupiti, družiti, provoditi vrijeme....ukoliko se iznađe mogućnost i prostor želja mi je da se i za MO Proce nađe i uredi adekvatan prostor)

• sanacija prostora iza zgrade Proce 19 (sedmerokatnica) (na incijativu predstavnika sranara stambene zgrade iznaći sredstva i mogućnosti sanacije dijela prostora iza zgrade u dijelu drvenih garaža i dijela oko trafostanice u vlasništvu HEP.a, proširenje i asfaltiranje prolaza uz i iza zgrade....)

• ploča zabrane bacanja smeća (na dijelu u području Rašća, postavljanje ploče s natpisom zabrane bacanja smeća)

• sanacija krovišta (na stambenom objektu u vlasništvu SKGdoo izvršiti procjenu štete na objektu i sanacija iste)

 

Mjesni odbor Proce u suradnji s gradskom upravom rješava svu problematiku oko nerazvrstanih cesta, komunalne infrastrukture, čišćenje ulica od snijega u zimskim mjesecima. Mjesni odbor sudjeluje u provedbi plana rada i aktivnosti dobrovoljno te potiče održavanje zelenih površina, sadnju cvijeća kako bi vizualno i estetski MO Proce bio ugodan za život žiteljima ovog kraja.

 

• Zakonska osnova za provođenje programa vijeća mjesnih odbora - Zakon lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj:33/01,60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12) • Statut Grada Ogulin, 31.08.2018. Broj: 06/2018.

 

Predsjednik vijeća MO Proce

Miodrag Matijašić